PRAVILNIK O REKREACISKOM RIBOLOVU NA MORU

Clanak 2.

Rekreacijski ribolov na moru smije se obavljati uz uporabu sljedeæih vrsta i kolièina ribolovnih alata i opreme: 1. odmet,

ukupno do dva (2) komada, sa najviše po tri (3) udice na svakom odmetu;

2. kanèenica,

ukupno do dva (2) komada, sa najviše po tri (3) udice na svakoj kanèenici; 3. povlaèni povraz ili panula,

ukupno do dva (2) komada, sa najviše po tri (3) udice na svakoj panuli i 4. povraz s kukom za lov glavonožaca,

ukupno do dva (2) komada.

Clanak 3.

(1) Dozvola za obavljanje rekreacijskog ribolova na moru za hrvatske ili strane državljane (u tekstu koji slijedi: dozvola) izdaje se:

1. za jedan (1) dan;

2. za tri (3) dana;

3. za sedam (7) dana;

4. za trideset (30) dana ili

5. za tekuæu kalendarsku godinu (godišnje dozvole).

(2) Dozvole za jedan (1), tri (3), sedam (7) i trideset (30) dana (u tekstu koji slijedi: dnevne i višednevne dozvole) izdaju se hrvatskim i stranim državljanima.

(3) Dozvole za tekuæu kalendarsku godinu izdaju se samo:

1. hrvatskim državljanima invalidima Domovinskog rata Republike Hrvatske (u tekstu koji slijedi: HRVI) i

2. hrvatskim ili stranim državljanima s prebivalištem u Republici Hrvatskoj.

Clanak 4.

Visina naknade za dnevne i višednevne dozvole navedene u èlanku 3. stavku 1. toèkama 1. - 4. ovoga Pravilnika utvrðuje se u iznosu od:

– 60,00 kuna za dozvolu za jedan (1) dan;

– 150,00 kuna za dozvolu za tri (3) dana;

– 300,00 kuna za dozvolu za sedam (7) dana;

– 700,00 kuna za dozvolu za trideset (30) dana.

Clanak 5.

(1) Visina naknade za godišnje dozvole navedene u èlanku 3. stavku 1. toèki 5. ovoga Pravilnika utvrðuje se u iznosu od:

– 100,00 kuna za HRVI;

– 100,00 kuna za osobe do 18 godina života;

– 100,00 kuna za osobe koje su umirovljenici ili koji su navršili 60 godina života;

– 500,00 kuna za osobe od 19 do 59 godina života i

– bez naknade za osobe s navršenih 65 godina života, koje imaju prebivalište na otocima i poluotoku Pelješcu.

(2) Godišnja dozvola iz stavka 1. podstavka 3. ovoga èlanka za osobu koja je umirovljenik, a koja nema navršenih 60 godina života izdaje se uz predoèenje odreska mirovine.

(3) Starost osoba koja je navedena u ovom Pravilniku odreðuje se na naèin da se uzima u obzir tekuæa kalendarska godina u kojoj osoba do kraja godine navršava odreðene godine života.

(4) Ovlaštenici godišnjih dozvola pored ribolovnih alata i opreme navedenih u èlanku 2. ovoga Pravilnika, smiju rabiti i sljedeæe vrste i kolièine ribolovnih alata i opreme:

1. vrše za lov ribe,

do najviše tri (3) komada;

2. stajaci pridneni parangal,

jedan ili više njih sa ukupno do najviše sto (100) udica;

3. osti sa ili bez uporabe umjetne rasvjete,

ukupno do najviše dva (2) komada;

4. naprava (trapula) za lov velikog crva,

ukupno do dva (2) komada i

5. umjetnu rasvjetu (feral)

jedan komad jaèine do najviše 400 kandela (CD).

Clanak 6.

U rekreacijskom ribolovu ovlaštenici dozvola iz èlanka 3. ovoga Pravilnika ne smiju loviti TUNU (Thunnus thynnus), IGLUNA (Xiphias gladius) i IGLANA (Tetrapturus belone).

Clanak 7.

(1) Za lov TUNE (Thunnus thynnus), IGLUNA (Xiphias gladius) i IGLANA (Tetrapturus belone) u rekreacijskom ribolovu obvezna je posebna dozvola.

(2) Posebna dozvola iz stavka 1. ovoga èlanka izdaje se na rok od jednog (1), tri (3) sedam (7) i trideset (30) dana.

(3) Visina naknade za posebnu dozvolu iz stavka 1. i 2. ovoga èlanka utvrðuje se u iznosu od:

– 120,00 kuna za dozvolu za jedan (1) dan,

– 300,00 kuna za dozvolu za tri (3) dana,

– 600,00 kuna za dozvolu za sedam (7) dana i

– 1.500,00 kuna za dozvolu za trideset (30) dana.

Clanak 8.

(1) Ovlaštenici posebne dozvole iz èlanka 7. stavka 1. ovoga Pravilnika smiju rabiti samo sljedeæe vrste i kolièine ribolovnih alata:

1. ukupno do dva (2) komada odmeta sa najviše po jednom (1) udicom na svakom odmetu;

2. ukupno do dva (2) komada povlaènih povraza – panula;

(2) Osoba koja obavlja ribolov iz stavka 1. ovoga èlanka smije dnevno uloviti jedan primjerak tune, igluna ili iglana.

Clanak 9.

(1) Dozvole za obavljanje rekreacijskog ribolova na moru prodaju Podruène jedinice Ministarstva poljoprivrede,

šumarstva i vodnoga gospodarstva (u tekstu koji slijedi: podruèna jedinica).

(2) Dozvole za obavljanje rekreacijskog ribolova na moru mogu u ime Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i

vodnoga gospodarstva (u tekstu koji slijedi: Ministarstvo) prodavati pravne i fizièke osobe koje za to ovlasti

ministar poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva (u tekstu koji slijedi: ovlaštena osoba), te temeljem

ovlaštenja sklope ugovor s Ministarstvom o prodaji dozvola.

(3) Godišnja dozvola za HRVI prodat æe se uz predoèenje rješenja o statusu.

Clanak 10.

(1) Ovlaštenici posebne dozvole iz èlanka 7. stavka 1. ovoga Pravilnika obvezni su, u roku od tri (3) dana nakon

ulova, dostaviti Ministarstvu izvješæe o ulovu na evidencijskom listiæu koji se ovlašteniku izdaje uz dozvolu.

(2) Izvješæe o ulovu iz stavka 1. ovoga èlanka dostavlja se poštom Ministarstvu ili osobno najbližoj podruènoj

jedinici ili ovlaštenoj osobi kod koje je dozvola kupljena.

(3) Ovlaštena osoba je obvezna izvješæe o ulovu dostaviti poštom Ministarstvu ili predati najbližoj podruènoj

jedinici u roku od 7 dana od preuzimanja izvješæa.

Clanak 11.

Datumi upisani u dozvolama oznaèavaju poèetak i završetak prava obavljanja rekreacijskog ribolova:

– od 00.00 sati do 24.00 sata kod dozvola za jedan dan;

– od 00.00 sati prvog datuma (poèetak ribolova) do 24.00 sata zadnjeg datuma (završetak ribolova) kod dozvola za tri dana, za sedam dana i za trideset dana i

– od 00.00 sati 1. sijeènja (poèetak ribolova) do 24.00 sata 31. prosinca (završetak ribolova) kod godišnje dozvole.

Clanak 12.

(1) Dozvola se sastoji od prednje strane i poleðine dimenzija 14 × 10,5 cm.

(2) Svaka strana dozvole podijeljena je na dvije stranice, dimenzija 7 × 10,5 cm.

(3) Na prednjoj strani dozvole su stranice oznaèene brojevima 1 i 3, a na poleðini su stranice oznaèene brojevima 2 i 4.

Clanak 13.

Na obrascu svih vrsta dozvola, na stranicama 1 i 3 od vrha prema dnu otisnut je tekst sljedeæeg sadržaja:

– grb Republike Hrvatske u boji;

– naziv Ministarstva;

– naziv dozvole;

– tekuæa kalendarska godina i rok na koji se dozvola izdaje;

– serijski broj dozvole;

– cijena dozvole.

Clanak 14.

(1) Na obrascu svih vrsta dnevnih i višednevnih dozvola za rekreacijski ribolov na moru i posebnih dozvola iz

èlanka 7. stavka 1. ovoga Pravilnika, na stranicama 2 i 4 od vrha prema dnu otisnuto je šest vodoravnih crta i

pravokutnik u kojem je mjesto za peèat i potpis prodavaèa.

(2) Na vodoravne crte se upisuju sljedeæi podaci:

– ime i prezime ovlaštenika;

– državljanstvo;

– prebivalište;

– broj osobne iskaznice ili broj putovnice ovlaštenika;

– mjesto i datum (dan, mjesec i godina) kada je dozvola prodana ovlašteniku;

– tko je prodao dozvolu ovlašteniku.

Clanak 15.

(1) Na obrascu svih vrsta godišnjih dozvola za rekreacijski ribolov na moru na stranicama 2 i 4 od vrha prema dnu

otisnuto je pet vodoravnih crta i pravokutnik u kojem je mjesto za peèat i potpis prodavaèa.

(2) Na vodoravne crte se upisuju sljedeæi podaci:

– ime i prezime ovlaštenika;

– prebivalište;

– broj osobne iskaznice ili broj putovnice ovlaštenika;

– mjesto i datum (dan, mjesec i godina) kada je dozvola prodana ovlašteniku;

– tko je prodao dozvolu ovlašteniku.

Clanak 16.

(1) O izdanim dozvolama vodi se središnja evidencija u Ministarstvu.

(2) Djelatnici podruènih jedinica, odnosno pravnih i fizièkih osoba, koje u ime i za raèun Ministarstva prodaju

dozvole, na obrazac dozvole upisuju podatke ovlaštenika.

(3) Podaci u obrascu dozvole ispunjavaju se pisaæim strojem ili rukom tiskanim slovima.

(4) Jedan dio obrasca dozvole pripada ovlašteniku a drugi dio na kojem je dijagonalno otisnuta crvena crta

dostavlja se Ministarstvu. (5) Dio ispunjenog obrasca dozvole, koji se izdaje ovlašteniku, mora biti plastificiran – laminiran.

Clanak 17.

(1) Obrasci dnevnih i višednevnih dozvola za obavljanje rekreacijskog ribolova na moru tiskaju se na svjetlozelenom kartonu.

(2) Obrasci godišnjih dozvola za obavljanje rekreacijskog ribolova na moru tiskaju se na svjetlooker kartonu.

(3) Obrasci dozvola za lov tuna, igluna i iglana u rekreacijskom ribolovu tiskaju se na bijelom kartonu.

(4) Izgled i sadržaj obrazaca dozvola tiskan je uz ovaj Pravilnik i èini njegov sastavni dio (Prilozi od 1. do 3.).

Clanak 18.

(1) Umjetna rasvjeta (feral) u obavljanju rekreacijskog ribolova na moru smije se rabiti samo kod ribolova ostima i kod ribolova s kukom za lov glavonožaca.

(2) U rekreacijskom ribolovu ostima uz uporabu umjetne rasvjete (ferala) zabranjeno je rabiti plovilo s ugraðenim

staklom na dnu ili druge naprave pomoæu kojih je moguæe gledati pod vodom.

(3) U rekreacijskom ribolovu ostima uz uporabu umjetne rasvjete (ferala) plovilo se smije pokretati samo uz

uporabu vesala. (4) Uporaba umjetne rasvjete u lovu glavonožaca s kukom u rekreacijskom ribolovu zabranjena je od 1. ožujka do 31. kolovoza.

(5) Rekreacijski ribolov na moru zabranjeno je obavljati u lukama i luèicama, te na plažama i kupalištima u vremenu od 1. svibnja do 1. listopada.

Clanak 19.

Ukoliko naèin na koji se smije obavljati rekreacijski ribolov i/ili rabiti ribolovni alati i oprema kod obavljanja

rekreacijskog ribolova na moru nije propisan ovim Pravilnikom, primjenjuju se odredbe Zakona o morskom

ribarstvu i propisa donesenih na temelju njega koji se odnose na naèin uporabe i namjenu ribolovnih alata i

opreme koja se smije rabiti kod obavljanja gospodarskog ribolova na moru.

Clanak 20.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o rekreacijsko-športskom ribolovu na moru (»Narodne novine«, br. 118/01, 4/02 i 3/03).

Clanak 21.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 1. sijeènja 2006. godine.

Klasa: 011-02/05-01/58 Urbroj: 525-1-05-1 Zagreb, 11. studenoga 2005. Ministar Petar Cobankoviæ, v. r.

©